Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą

Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20131. Beneficjenci

O dofinansowanie starać mogą się osoby fizyczne zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, m. Tarnów, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski) nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy, poprzedzających złożenie projektu. Przy wyborze beneficjentów, priorytetowo potraktowane zostaną kobiety, którym przyznawane będzie 10 dodatkowych punktów (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego).2. Wysokość wsparcia

W ramach wsparcia będzie można otrzymać dotację do 25 000 PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej.3. Warunki udzielenia dofinansowania

Rekrutację do działania 6.2 „”Zostań Małopolskim przedsiębiorcom – Region” podzielić można na dwie części:

3.1. Część I
Kandydaci do Projektu składają kompletne dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, deklaracje udziału w projekcie, kserokopie dowodu osobistego), do odpowiedniego punktu obsługi (pełna lista dostępna jest na stronie www.marr.pl). Przygotowana dokumentacja poddawana jest ocenie formalnej, podczas której Wnioskodawca może zostać wezwany do jej uzupełnienia. Po dokonaniu oceny formalnej zostanie utworzona Lista Kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do wstępnej oceny merytorycznej, obejmującej ocenę formularza rekrutacyjnego, wg następujących kryteriów:
• pomysł na biznes,
• znajomość branży,
• realność planu,
• znajomość konkurencji.
Na podstawie otrzymanych wyników przygotowana zostanie lista rankingowa (max. 100 Kandydatów), którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu rekrutacji – końcowej oceny merytorycznej.


3.2. Część II
W ramach końcowej oceny merytorycznej zorganizowane zostaną indywidualne spotkania Wnioskodawców z komisją Rekrutacyjną, w celu oceny pomysłu na planowaną działalność gospodarczą m.in. pod kątem realności i trwałości czy potencjału planowanego przedsięwzięcia. Dwóch członków Komisji po rozmowie z Kandydatem wypełnia jedną Kartę Oceny Merytorycznej, przyznając wspólną punktację oraz wspólnie dokonują uzasadnienia przyznanej oceny. Na podstawie otrzymanych wyników przygotowana zostanie lista rankingowa (max. 60 Kandydatów) zakwalifikowanych do projektu.4. Termin

Nabór otwarty zostanie 7 października 2013 i potrwa do 18 października 2013.W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z naszym doradcą, pod numerem telefonu:
+48 733 560 547